थेंब

थेंब

कोणास ठाऊक म्हणावेअस्तित्व त्या थेंबाचेढगांवरती स्वार त्याबागडणा-या जलाचे ।।१।। कोसळतांना त्यालाभय का न वाटावेखा-या पाण्यावर जाऊनअस्तित्व त्याचे का मिटावे ? ।।२॥ चातक पक्षालाहीउत्तर कसे मिळावे?एकाच थेंबात त्यानेतृप्त कसे व्हावे ? ।।३।। काळयाशार मातीनेहीस्वप्नात का...
शहीद

शहीद

जगत होतो वेगळ्याच स्वप्नात , स्वप्नात होती बायको , दोन पोर अणि हसणारे एक घर || १ ||  पहात  होतो ते स्वप्न माझ्या उघड्या डोळ्यांनी,आणि माझ्या आयुष्यातीलआठवणीतल्या  सोहळ्यांनी || २ ||  बायको सुंदर नटली होती जणू अप्सराच वाटली होती आठवताना तिचे हसु लपवत होतो असवे तिच्या...

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो