टाईमपास हा शब्दच आयुष्यातुन डीलीट करा कारण आयुष्यात वेव्ठ खुप कमी आहे,आणि करायचे भरपुर आहे.

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो