कार्य स्वतः करायचे परंतु यशात सहभागी सर्वाना करायचे ही मोठया माणसाची कामाची पध्टत असते.

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो