प्रत्येकवेळी दुसऱ्याच्या चुका शोधीत बसू नका,
कधीतरी स्वतःच्या चुका पाहायला ही वेळ देत जा ।

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो