निंदा करण्याच्या निमित्ताने का होईना पण विरोधक आपली आठवण करतात याचा आपल्याला सार्थ अभिमान वाटावा

विश्व स्वधर्म सूर्यें पाहो